1- Hotline của bộ phận hỗ trợ là gì

2- Có thể thanh toán tiền mặt không?