Cộng tác viên, người làm công, nhân công cần đọc và hiểu rõ điều khoản, các thỏa thuận trước khi dùng ứng dụng